Zero Dimension

 

For Zero Dimension Studio 

(2018)

Photo: Yoshitaka Kinjo

© 2014 by AKIKO SHINZATO.